Pitanja i Odgovori

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje


Koje su vrste tevessula?


Odgovor


Hvala Allahu, dž.š. Pod pojmom tevessul i vesile podrazumijevamo jednu od četiri stvari:

- Prva je takve prirode da se iman ne upotpunjuje osim sa njom. Ovdje se radi o nastojanju vjernika da se približi Allahu, dž.š., kako bi zadobio Njegovu milost. To će postići putem vjerovanja u Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika, s.a.v.s., te iskazivanjem pokornosti Njemu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s. Ovo značenje sadrži i slijedeći ajet: ”O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da mu se umilite...“ (El-Ma’ida, 35)


Pod ovu vrstu tevessula spada i približavanje Allahu, dž.š., putem Njegovih atributa i lijepih imena, kao i činjenje Allahu dragih djela sa kojim musliman, u svojoj dovi, traži od Allaha, dž.š., određenu stvar i sl.


- Približavanje Allahu, dž.š., putem traženja od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da učini dovu i to za vrijeme njegovog života, ili obostrano traženje među vjernicima da jedni drugima čine dove. Ova vrsta tevessula se može svrstati u prvu i šerijatski je opravdana i poželjna.


- Tevessul sa čašću i ugledom stvorenja i njihovim ličnostima, kao kad se kaže: “Moj Gospodaru! Tebi se obraćam sa čašću i ugledom Tvog Poslanika, s.a.v.s., ili sa nekim drugim.” Ovu vrstu tevessula neki učenjaci dozvoljavaju, ali je njihovo mišljenje dosta slabo.


Ispravan stav o ovom pitanju jeste da je to kategorično zabranjeno, jer se Allah, dž.š., u dovi moli samo Njegovim atributima i lijepim imenima.


Tevessul koji je postao poznat u shvatanju kasnijih generacija. On podrazumijeva dozivanja Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i traženje pomoći od njega (kao i traženje pomoći od mrtvih i evlija). Ova vrsta tevessula smatra se širkom, zato što se činjenje dove i traženje pomoći u onim stvarima koje nije u stanju ostvariti niko osim Allah, dž.š., smatra ibadetom. Upućivanje takvog ibadeta nekom drugom, osim Allahu, dž.š., smatra se širkom. Allah, dž.š., najbolje zna!


Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid – 18 str.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:Selam alejkum! Zašto je u islamu zabranjeno jesti svinjsko meso?

Odgovor: Osnova je da se musliman pokorava onome što mu je naređeno i da se kloni onoga što mu je zabranjeno, bez obzira da li mu je mudrost dotičnog naređenja ili zabrane dokučiva. Stoga, nije dozvoljeno odbaciti određeni propis ili ustuknuti od izvršavanja naređenja ako mudrost nije očita.
Naprotiv, dužnost je prihvatiti šerijatsku legislativu po pitanju halala i harama ako za to postoji validan dokaz, bez obzira da li smo shvatili mudrost ili ne. Kaže Uzvišeni: ''Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta'' (El-Ahzab, 36), te kaže: ''Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: 'Slušamo i pokoravamo se!' Oni će uspjeti.'' Svinjetina je zabranjena kur'anskim tekstom, a to su riječi Uzvišenog: ''On vam zabranjuje: strv, krv i svinjsko meso.'' (El-Bekare, 173)
Dakle, muslimanu nije dozvoljeno konzumirati svinjetinu ni po koju cijenu osim u situaciji nužde kada je čovjekov život direktno ugrožen zbog žestoke gladi, a svinjetina je jedina hrana koja mu je pri ruci. Sve ovo shodno šerijatsko-pravnom kodeksu koji glasi: ''Zabranjene (stvari) su u nuždi dozvoljene.''
U šerijatskim tekstovima se ne navode detaljniji razlozi zabrane svinjetine. Jedina izrečena kvalifikacija jeste: ''...a ona (svinjetina) je (ridžs) prljavština''. Ridžs (nečistoća, prljavština) u šerijatu, ali i u zdravom razumu, označava sve ono što je ružno i odvratno. Ovo obrazloženje je dovoljno, iako postoji još jedno koje je općenito, ali kao takvo obuhvata i razlog zabrane svinjetine. A to obrazloženje glasi: ''...koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti.'' (El-Ea'raf, 157) Ovo svakako obuhvata i svinjetinu koja je u šerijatu okarakterisana kao ružna i nevaljala.
Sve ono u čemu je šteta za ljudski život, bilo da se radi o zdravlju, imetku ili ponašanju, ulazi u okvire ružnih i nevaljalih stvari spomenutih u prethodno citiranom ajetu.
Savremena istraživanja kao i liječničke analize potvrdili su da je svinjetina štetna po ljudsko zdravlje. Podrobnija objašnjenja ovih štetnosti i bolesti zahtijevaju više vremena i prostora, a ukratko ćemo navesti samo neke: svinjetina uzrokuje parazitska, bakterijska i virusna oboljenja, kao i mnoge druge bolesti.
Postojanje ovih štetnosti dokaz je da je Mudri Zakonodavac svinjetinu zabranio zbog očite mudrosti koja ima za cilj očuvanje zdravog ljudskog života, a briga za očuvanje ljudskog života jedna je od pet prioritetnih zadaća šerijata.
A Allah najbolje zna.

Preveo: Fahret Kadrić, apsolvent Šerijatskog fakulteta u Kuvajtu

Fetva br. 49688.
Vidjeti: http://www.islamqa.com/ar/ref/49688
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:
Selam alejkum!
Da li je Iblis melek ili džinn? Čitajući kur'anske ajete nailazim na nedoumicu u kontekstu:
- kada je Iblis rekao: ''Zašto da činim sedždu? Njega (Adema) si stvorio od zemlje, a
mene od vatre'' – iz toga proizilazi da je Iblis džinn;
- s druge strane imamo ajet koji kaže: "A kad rekosmo melekima: 'Učinite sedždu Ademu, svi se pokoriše, osim Iblisa" – iz ovoga proizilazi da je bio melek. A ako su meleki po definiciji bezgrješni, kako je Iblis mogao odbiti poslušnost? Molim ako znate, da razriješite ovu nedoumicu. Da vas Allah nagradi!

Odgovor:
Iblis, Allah ga prokleo, bio je džinn. Nikada, pa ni treptaj oka nije bio melek. Meleki su časna stvorenja, ne odbijaju pokornost Allahu nego čine sve što im se naredi, a što se navodi u jasnim i direktnim kur’anskim tekstovima koji ukazuju da je Iblis bio džinn, a ne melek. Ti dokazi su:

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Kada smo melekima rekli: 'Učinite sedždu Ademu.' Pa su je učinili svi meleki osim Iblisa jer je on od džinna bio. Oglušio se o naredbu svoga Gospodara.'' (El-Kehf, 50)

Allah, subhanehu ve te'ala, pojasnio je da je džinne stvorio od vatre: ''A džinne smo prije stvorili od vatre usplamtale.'' ( El-Hidžr, 27)
U vjerodostojnom hadisu preneseno je od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ''Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, rekao je: ''Meleki su stvoreni od svjetlosti, a džinni su stvoreni od rasplamtale vatre. Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.'' (Muslim, Ahmed, Bejheki i Ibn Hibban)

Od svojstava meleka je da su stvoreni od svjetlosti, dok su džinni stvoreni od vatre. U ajetima se spominje kako je Iblis sam za sebe govorio, kada ga je Allah, subhanehu ve teala, upitao o razlogu odbijanja sedžde Ademu, kada mu ju je Allah naredio, pa je rekao: ''Ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače.'' (El-E'araf, 12) Ovo je jasan dokaz da je Iblis bio džinn.

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Oni su robovi časni. Ne govore prije nego što im On dopusti i po Njegovoj naredbi djeluju.'' (El-Enbija, 26–27)
U drugom ajetu, Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Sve što je na nebesima i na Zemlji Allahu sedždu čini, od životinja i meleka, i oni se ne ohole. Boje se svog Gospodara iznad njih i čine ono što im se naredi.'' (En-Nahl, 49 – 50) Dakle, nemoguće je da meleki budu neposlušni Allahu, subhanehu ve te'ala, jer su zaštićeni od grijeha te su stvoreni da budu pokorni.

Time što Iblis nije od meleka, nije bio ni prinuđen na pokornost i imao je pravo izbora, upravo onako kao što ljudi imaju izbor. Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: ''Mi smo mu ukazali na Pravi put, a on će biti zahvalan ili nezahvalan.''

Hasan el-Basri je rekao: ''Iblis nikada nije bio melek ni koliko je treptaj oka. On je u osnovi džinn kao što je Adem u osnovi bio čovjek.''

Priče ili predaje o tome kako je Iblis bio vođa među melekima, da je bio i isticao se kao najugledniji po ibadetu i tome slično, uglavnom su israilijati (predaje od kitabija) i koje su uglavnom suprotne onome što je spomenuto u Kur'anu.

Ajet kojeg je pitalac naveo ni čim ne ukazuje da je Iblis bio melek, nego ukazuje da je bio jedan od prisutnih među njima. Tako da na osnovu prethodnih ajeta i hadisa možemo slobodno reći kao zaključak da je Iblis, Allah ga prokleo, bio nepokorni džinn i nevjernik. Allah najbolje zna.
Odgovara: Muhammed Salih el-Munedžid
Preveo: Harmin Suljić, prof.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:
Es-selamu alejkum ve rahmetullah! Da li je dozovoljeno ženi koja je u hajzu ići hodži, koji inače liječi učenjem Kur’ana, da joj prouči rukju? Da vas Allah nagradi!

Odgovor:
Za onoga ko uči Kur’an (rukju) uvjetuje se da je čist od velike nečistoće, koja zahtijeva gusul, kao što je džunupluk i hajz kod žene. Što se bolesnika tiče, najbolje je da je i on u potpunosti čist (tahir). Međutim ,ako je bolesnik žena koja ima hajz (mjesečnicu) i liječenje ne može čekati, u tom slučaju, radi potrebe, dozvoljeno je da joj se uči rukja (Kur’an). Također, ženi koja ima hajz ili nifas, dozvoljeno je da drugoj osobi uči Kur’an i dove, ako za to postoji potreba.
(šejh Abdullah ibn Abdur-Rahman el-Džibrin, El-Fetava ez-zehebijje, str. 34.)

Pripremio: Abdulvaris Ribo
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:
Es-selamu alejkum! Čitao sam mnoge knjige koje govore o istinitim doživljajima ljudi koji su bili na samrti, kao npr. pokušaj ubistva, osoba počne da se gubi i propada, odjednom osjeti da joj je duša izašla iz tijela i da lebdi iznad mjesta nesreće i vidi svoje tijelo kako leži na zemlji, onda vidi svjetlost i ukaže joj se raj u kome ga čeka neko od bližnjih umrlih, npr. majka, sestra koja govori da još nije vrijeme za nju da ode te da mora da se vrati, onda se vrati u tijelo i osjeti bol itd. Kakav je islamski stav o ovome jer nisu u pitanju muslimani nego ljudi drugih vjera, po islamu – nevjernici, da li ih to Allah ostavlja još više u zabludi ili duša uopće ne izađe nego je to neka vrsta kome, pa oni to proživljavaju svojom podsviješću tj. željama da odu u raj jer nema smisla da toliki broj ljudi laže? Unaprijed hvala!

Odgovor:
Klinička smrt i stanja u njoj preneseni su u mnogobrojnim anegdotama, od muslimana i nemuslimana, da ih je nemoguće negirati. Također, stanje kliničke smrti je jedan od dokaza da se pored zaustavljanja biološkog procesa u tijelu osobe i dalje odvija jedan metafizički proces čiju suštinu poznaje samo Onaj ko je stvorio čovjeka. Nama je poznato da su smrt i san ''dva brata'' i da duša u stanju sna djelimično izlazi iz tijela. Čovjek u stanju sna živi u drugom svijetu, izvan ovog pojavnoga, komunicira, djeluje, trči, bori se... dok za onoga ko ga promatra takva osoba je u polumrtvilu, tj. ništa od ovih doživljaja se ne prenosi u stanje jave. Zar se i u stanju sna ne zaustavlja veliki dio biološkog procesa u tijelu čovjeka? Stoga mislim da ni stanje kliničke smrti ne treba gledati izvan ovih okvira. Ako smo konstatovali da je klinička smrt veoma bliska stanju sna, a u snu je moguće ono što nije na javi, onda ćemo veoma lahko shvatiti sve ono što osobe, bile one muslimani ili nemuslimani, prenose od spomenutih doživljaja.
Također, ne zaboravimo da postoji daleko veći broj slučajeva kliničke smrti, a da oni koji su ih doživjeli ne sjećaju se ama baš ničega, kao što je i slučaj sa snom. Isto tako, postoji izvjestan broj slučajeva koji prenose ružne utiske i prizore iz ovakvih stanja. Stoga, ovo nam je još jedan od dokaza da je klinička smrt gotovo isto što i san.
Ne treba da vas zbunjuje to što nevjernici dožive lijepa stanja, jer i oni mogu usniti lijepe i istinite snove, sjetite se Jusufa, a.s., i njegova dva druga iz tamnice. Događaji i lijepi prizori koje vide nevjernici u toku kliničke smrti su samo iskušenje i argument protiv njih, jer su dužni poslije toga da uistinu razmisle, da ulože maksimalan trud i prihvate istinsku vjeru islam, koja jedino daje adekvatan odgovor na ovakve i slične pojave. Allah najbolje zna.

Odgovorio: Emir Demir, prof.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:Zašto islam zabranjuje muškarcu rukovanje sa ženama kojima nije mahrem i da li gubi abdest onaj koji se bez strasti rukuje?

ODGOVOR: Islam je to zabranio, jer je to fitnet, a jedan od najvećih vidova smutnji jeste to da muškarac dotiče tijelo (kožu) žene kojoj on nije mahrem. Sve što vodi ka fitnetu, po Šerijatu je zabranjeno. Zbog toga, naređeno je spuštanje pogleda kako bi se spriječilo ovo loše djelo. Doticanje svoje supruge ne kvari abdest, makar bilo stravstveno, osim ako bi se zbog toga kod čovjeka pojavila sluz (mezijj) ili sperma. U slučaju sperme čovjek se mora okupati, a u slučaju sluzi dovoljno je abdestiti se, s tim što će oprati spolni organ.

Šejh Ibn-Usejmin

Fetve o ženskim pitanjima- sakupio Muhammed el-Musnid 132 str.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje: Es-selamu alejkum! Da li je jacija-namaz bolje klanjati na vrijeme ili pred spavanje, postupajući po hadisu u kojem se navodi da ne valja sijeliti poslije jacije? Da vas Allah nagradi za vaš trud.

Odgovor: Kada je u pitanju jacija-namaz, ako je čovjek od onih kojima je obaveza klanjati u džematu, onda će klanjati jaciju u vremenu kada je klanja džemat, zato što je klanjanje namaza u džematu obaveza, a odgađanje namaza do prve trećine noći ili do polovine noći je sunnet, i zato se neće dati prednost sunnetu u odnosu na vadžib.
Općenito, pohvalno je odgoditi klanjanje jacije ako to ne predstavlja poteškoću džematlijama ili pojedincu, ako odgađanje jacije od tog vremena predstavlja poteškoću, onda će klanjati u prvom namaskom vremenu.
Kada bi Allahov Poslanik vidio ljude da su se okupili u prvom namaskom vremenu za jacija-namaz, klanjao bi odmah, a ako bi vidio da ljudi kasne, odgodio bi klanjanje jacije. (Buharija i Muslim)
Također je Poslanik kazao: ‘’Da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, naredio bih im da odgode jacija-namaz do prve trećine noći ili do polovine noći.’’ (Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani – osnovu hadisa zabilježili su Buharija i Muslim)
A Allah najbolje zna.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Selamu Alejum Werahmetulah!

Student sam, prijavio sam se za studentski kredit koji mi je odobren, rekli su mi da je bezkamatni kredit, medjutim pre neki dan sam sazno da je kamatni. Sad nije moguce odustati od njega, i on stize u studentsku sluzbu mesecno, i ja to moram da uzmem. Ukoliko budem imao odgovarajuci prosek, necu morati da ga vracam, a ako ne budem onda cu morati da ga vracam sa kamatom.

Moje pitanje je sta mi je najbolje da uradim da ocistim taj novac kako bih ga mogao koristiti normalno???

Unapred hvala.

Odgovor:

Ve alejkesselam we rahmetullahi we berekatuh,

Ja bih na tvome mjestu otisao do shefa studentske sluzbe i pojasnio mu da nisam u prvi moment shvatio o kakavom se kreditu radi i da priznas gresku koju si pocinio. Potom bih mu pojasnio da sam musliman vjernik kojem je zabranjeno da koristi kamatni novac i kredite. Trazo bih od njih ako je moguce da mi poniste taj ugovor pa makar na moju stetu koju bih isplatio u odredjenom roku, kako bih namirio barem administrativne troskove obracuna te usluge.

Ako to ne uspije, onda nemas druge do da zagrijes stolicu, ostvaris trazeni uspjeh, a onda naknadno da ti u racunovodstvu naprave obracun toga imetka osnovica plus kamata. Osnovicu bi zadrzao za sebe, a kamatu udjeli za opste dobro ne ocekujuci za taj novac (ako ga bude) nikakvu nagradu.

Prof. Jasmin Djanan
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Zanimame da li je dozvoljeno uciti rukju u ramazanu, jer ako mu se uci moze da se onesvijesti ili da povrati pa da li je on pokvario svoj post, Allah vas nagradio za odgovor!

Odgovor:

Ako nema neke prijeke potrebe za tom radnjom bolje ju je odgoditi iza ramazana. Ako vec mora tretman da bude u toku mjeseca ramazana, onda se moze rukja uciti I u vecernjim satima nakon iftara.

A Allah najbolje zna.

Prof. Jasmin Djanan
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Selam Alejkum,

Volio bi da vas pitam u vezi Ramazana i njegovog posta, sta se smije a sta ne.

Jedno pitanje koje me dugo zanima jeste to, da li se smije imati polno odnos(seks) u toku ramazana, naravno da se ne misli u toku posta, vec u periodu kada se smije jesti, piti, itd..?

Neka vas Dragi Allah nagradi za vasu pomoc,

Odgovor:


Povodom odabranog mjeseca Ramazana, upucujem vam ovu cestitku sa dovom Uzvisenom Allahu dz. s. da ovaj Ramazan ispostite u zdravlju i rahatluku i da radosni docekate Bajram. Ramazan je mjesec Allahova rahmeta i bereketa, mjesec iftara i sehura. Vrijeme zajednickog druzenja, mjesec radosti i veselja. Neka vam je hajirli mubarek Ramazan 1430 h. godine.

Jasmin Djanan

Postiti nisu dužni:

1. Nemusliman. On čak nije dužan napostiti dane provedene u nevjerstvu. Njegova obaveza je postiti od dana prelaska na islam.
2. Dijete sve dok ne postane šerijatski punoljetno. Jedino se preporučuje navikavanje na post od malih nogu, kako djetetu kada postane punoljetno, to ne bi pričinjavalo teškoću. Kada je rijec o punoljetstvu onda treba kazati da je znak punoljetstva kod muskaraca polucija i slicni prirodni pokazatelji koji pokazaju da e osoba izasla iz perioda djetinstva i usla u drugi, dok je kod zenskih osoba znak punoljetstva pocetak mjesecnog pranja koje kazuje da su sposobne za bracni zivot i materinstvo.
3. Neuračunljiva osoba. To isto važi i za senilnu osobu.
4 Stara osoba koja nije u stanju podnijeti post. Ona je dužna dati fidju/iskup, tj. za svaki dan nahraniti po jednog siromaha.
5. Bolesna osoba. Bolesnik će nadokanditi post nakon ozdravljenja. Ukoliko je bolest stalna ili neizlječiva, onda će podijeliti fidju.
6. Trudnica i dojilja. One će napostiti propuštene dane čim se za to ukaže prilika.
7. Žena koja ima hajz/mjesečni ciklus ili nifas/stanje poslije poroda. One će napostiti propuštene dane čim stignu.
8. Putnik. On će napostiti dan za dan kada se vrati kući.
9. Radnici u izuzetno teškim uvjetima. To se misli na radnike koji rade toliko teške fizićke poslove, koji im, ukoliko poste, mogu nanijeti veliku štetu. Oni će napostiti dan za dan ukoliko im se za to ukaže prilika. U protivnom će dati iskup-fidju.
10. Zatvorenici. To se odnosi na zatvorenike koji rade teške poslove. Ako se radi o doživotnoj robiji, na kojoj se rade vrlo teški poslovi, podijelit će se fidja.
11. Osoba koja je prisiljena da se omrsi. To se misli na osobu koja spašava nekoga iz požara, davljenja u vodi i slično. Ako je neophodno da se omrsi, ona će to učiniti i taj dan, kasnije, napostiti.

Brojne su radnje koje kvare post. Dijele se na dvije kategorije:

1. Radnje koje kvare post i za njih je dovoljno napostiti samo dan za dan.
2. Radnje koje kvare post, za koje nije dovoljno napostiti samo dan za dan, već je obavezan i keffaret/kazna. Keffaret je kazna koja podrazumijeva oslobađanje roba. Ako za to čovjek nema uvjeta, onda će uzastopno postiti 60 dana, uz obavezno napaštanje onog dana koji je propustio. Međutim, ako to ne može ispuniti, tek će, onda, nahraniti 60 siromaha.

1. Radnje koje kvare post i za koje je dovoljno samo napostiti dan za dan

Ako osoba koja zaposti učini neku od sljedećih radnji, dužna je napostiti:
- ako nešto pojede ili popije na prirodan način od onoga što inače posebno ne jede, svejedno da li to jelo ili piće bilo korisno organizmu ili, pak, štetno, kao npr.: so, brašno, pamuk, papir, zemlju i sl.
- ako mu se ubrizga hranjiva injekcija koja nadoknađuje hranu, jer se takve injekcije smatraju hranom i pićem,
- ako bi ubrizagao u uši ulje, vodu i slično,
- ako bi mu u grkljan dospjela kiša ili snijeg, ili voda dok uzima abdest i on je proguta,
- ako pokvari post, pa makar ne svojom voljom, recimo da muž natjera ženu na spolno općenje,
- ako prekine post, plašeći se za sebe ili za svoje zdravlje,
- ako jede namjerno, nakon što je nenamjerno nešto pojeo,
- ako iz zaborava izvrši polni akt sa svojom suprugom,
- ako bi postač jeo, pio ili spolno općio misleći da je nastupilo vrijeme iftara, ili da još nije nastupila zora, pa se potom pokaže suprotno,
- ako osvane kao putnik, a zatim odluči ostati u svom mjestu, pa jede,
- ako putuje, nakon što je osvanuo mukimom/ kod kuće, pa jede,
- ako odluči prekinuti post, ne ručati i ne iftariti, pa nastavi postiti, makar ništa ne pojeo ni popio,
- ako se iftari misleći da je vrijeme iftara nastupilo a onda ugleda da još sunce nije zašlo,
- ako bi polucirao u toku posta,
- ako bi pojeo nešto u toku posta od hrane što mu je ostalo iza zuba,
- ako bi, u toku posta, namjerno povratio.

2. Radnje koje kvare post i za koje, uz napošćavanje, obavezno slijedi keffaret

Treba napomenuti da je stav hanefijskog mezheba da svako namjerno kvarenje posta, bilo da se izvrši spolnim aktom, jelom, pićem ili na drugi način, povlači za sobom obavezno napošćavanje, uz kaznu keffareta.
Post neće pokvariti :

- Kupanje i rashlađivanje, samo treba voditi računa da mu voda ne ode u grlo i da je ne proguta.
- Ispiranje usta i nosa, kao i pranje zuba četkicom ili misvakom. Ebu Hanife upozorava da će postač koji izapire usta i nos pokvariti post ako mu i nehotično voda ode niz grlo. Zato treba biti obazriv prilikom kupanja, izapiranja usta i nosa i pranja zuba.
- Puštanje krvi. Isto se odnosi i na davanje krvi za laboratorijske analize i slično.
- Primanje injekcije, bilo da se daje pod kožu ili venu, jer ne ulazi u unutrašnjost postača na prirodan način.
- Vađenje zuba, s tim svto mora strogo voditi računa da mu krv ili nešto drugo ne ode u grlo. Također, primanje injekcije prilikom vađenja zuba neće pokvariti post, budući da injekcija nije hranljiva i nije ušla prirodnim načinom kako ide hrana.
- Poljubac, ali pod uvjetom da ne izazove ejakulaciju ili spolni odnos. U hanefijskoj pravnoj školi poljubac je mekruh samo ako izazove strast, ali je, svakako, preporučljivo za vrijeme posta kloniti se toga. Isto je i sa dodirivanjem ruke i zagrljajem.
- Podvlačenje surme i upotreba kapi za oči, uši i slično, pa čak kada bi okus toga osjetio postač i u grlu, jer tim načinom ne koristi prirodi način uzimanja hrane.
- Džunupluk. Dozvoljeno je postaču da zaposti dok je džunub i da se okupa nakon pojave zore.
- Ako ženi prestane hajz i nifas, ona će zapostiti, pa makar se i ne stigla okupati prije zore i to joj neće anulirati post.
- Korištenje inhalatora, spreja za lakše disanje oboljelim od astme.

Neka I vas Allah obaspe svojom miloscu, amin.

Pripremio, prof. Jasmin Djanan
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

SELAM ALEJKUM BRACO!

POSTAVLJAM VAM DVA PITANJA, NA KOJA AKO VAM NIJE TESKO, INSHALLAH DA MI ODGOVORITE.

1. AKO KLANJAM U DZEMATU TERAVIJU DJE SE KLANJA 20 REKATA, A JA SAM UMORAN, CEO DAN NA POSO, I HOCU DA KLANJAM SAMO 8 REKATA U DZEMAT, INTERESUJE ME ZA VITR NAMAZ U TOM SLUCAJU?!DALI SAM DUZAN DA OSTANEM DO KRAJA I DA KLANJAM VITR NAMAZ SA DZEMATOM ILI GA MOGU I KUCI SAM KLANJAT?

Odgovor:

Svejedno da li se odlucis klanjati sa prvim dzematom 20 rekjata, ostani I ona 3 sve dok imam ne preda selam nakon vitr namaza. Isto tako postupi ako ostanes sa dzematom koji ce klanjati samo 8 rekjata plus 3 vitra. Ne napustaj ih dok imam ne preda selam, nakon vitr namaza.

Prof. Jasmin Djanan
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Esselamu alejkum. Moje pitanje je kako ja s postom, imam sihre i nisam izljecena obavljam namaz duze vrjeme i postim vec isto duze od 5gd ramazan redovno sve. Isla sam na ucenje rukje i imam teske sihr razdvajanja i ludosti. Ponekad ne mogu da klanjam mrzim vjeru, ne mogu nekad da slusam kuran. Dok klanjam imam probleme i nesto me unutra ubi. Ponekad mrzim vjeru psujem nesto mi prsa rastrga od nagona da tako radim i nemogu se smiriti dok kuran neuci dosta vremena. Ja ucim i kuran ali grjesim od toga mrzim majku rodenu nesto me od nje odvraca i moje bliznje famelije prijatelja kad mi dode nemogu nikog svi su mi mrski ni djecu a samo psujem.

Kako da se postupim kad postim kad mi dode to i neda da klanjam i da odjednom budem takva. Allaha molim da mi oprosti i njemu uvjek estakvirlam. Da li je meni se prima post kad me tako uhvati to i ja se borim cd kuranom da savladam taj slucaj da dodem sebi. I jos nije li grijeh da molim protiv osoba koje mi cine zlo i takvo mi stanje prave. Ja ucim i klanjam ali grjesim od toga nemogu se smiriti ali opet molim za oprost i ucim kuran i molim allaha za pomoc da mi se smiluje i molim ga ako je neko sebeb da ja budem takva da ga unisti. Pa jel ispravno. Molim za odgovor. Sellam alekum. Sestra s teskocama.

Odgovor:

Poštovana sestro, molim Uzvišenog Allaha da vam pomogne i da vas izliječi. Ono što biste prvo trebali uraditi jeste da se obratite nekome od jakih i provjerenih liječnika Allahovom knjigom. I više je nego očito da imate sihre i prema simptomima koje ste spomenuli, izgleda da se radi o teškoj vrsti sihra. Zato, liječite se. Allah je Taj koji liječi. Ne postoji bolest koja se ne može izliječiti. Samo budite ustrajni i vjerujte u Allahovu pomoć.

A što se tiče pitanja u vezi posta, vaš post ako Bog da nije pokvaren iako vas džini pokušavaju navratiti na grijeh i pomisao da ste pokvarili post. A post vam nije pokvaren jer ste svjesni svog posta i dužni ste ga postiti dokle god ste pri svijesti. Istina, vama će, ako Bog da, biti oprošteno sve ono što činite u periodu gubljenja svijesti prema hadisu Poslanika s.a.v.s. koji kaže da se ne pišu djela onome ko je izgubio svijest. I pored toga trebate se truditi da ne činite grijehe koliko god je to moguće.

U slučaju da vam je stvarno napravljen sihr vi ste mazlum (osoba kojoj je nanesena nepravda) i imate pravo da molite Allaha da uništi onoga ko vam je nanijeo napravdu. Ali, bih vam preporučio da energiju trošite u liječenje bolesti više nego što je trošite u proklinjanje onih koji su vam je uzrokovali. Samo proklinjanje neće ukloniti bolest, ali liječenje hoće ako Bog da.

Hfz. mr. Senaid Zajimovic
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
PITANJE:

Esselamu alejkum,

s obzirom da se nalazimo u Mubarek mjesecu Ramazanu i sto on sa sobom donosi izdatak obaveznog Sadekatul fitra i Zekata kojeg dajem obicno u Ramazanu koji razlogom i nosi moje pitanje. Naime, od pocetka ove godine skupljao sam novac s nijetom da obavim Hadzdz o ovoj godini insAllah. Taj novac sam i skupio Elhamdulillah koji stoji i kojeg zelim uplatiti u troskove Hadzdza. Da li sam duzan dati Zekat na taj novac, odnosno da li taj novac posjeduje Nisab?

Neka vam Allah dj.s. nagradi za vas trud! Amin!

ODGOVOR:

Ve alejkesSelam,

Pod predsjedavanjem reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Mustafe Cerića i u prisustvu zamjenika reisul-uleme, muftija i članova Rijaseta, u ponedjeljak 06. 07. 1430. h.g./ 29. 06. 2009. godine, u Sarajevu je održana deseta sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je utvrđena visina nisaba zekata za 1430./1431. hidžretsku, odnosno 2009./2010. godinu u iznosu od 3.850 KM ili 1.970 eura, dok je vrijednost sadekatul-fitra ove godine 20, 10 i 7 KM.

Ukoliko posjjedujes u svome vlasnistvu ovoliku ili vecu kolicinu novca, punu godinu dana, tada si duzan na njega da izdvojis ZEKJAT. Sve manje od toga nije obavezujuce. Ako zelis dobrovoljno da udjelis dio imetka i na ahiretski konto kod Allaha subhaneh polozis dio imetka za DAN kada nece ni imetak ni sinovi od koristi biti, samo onaj ko pred Allaha cista srca dodje moze spas od Vatre ocekivati, niko ti to ne moze osporiti. Za one koji na Allahovu putu budu imetke djelili, Allah je obecao nagradu od 10 do 700 puta. Pa neka se za to trude trudbenici.

Neka i vas Allah subhaneh stavi u okrilje Njegove milosti na Sudnjem danu, amin!

A Allah najbolje zna!

Prof. Jasmin Djanan
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Molim odgovor na pitanje, Uzimam dvije tablete svaki dan, izjutra i navecer. Kad ustanem na rucak popijem jednu tabletu za visok pritisak i za vreme iftara popijem jednu tabletu za masnocu u krvi. Da li ja gresim kad postim zbog ovih tableta? Procito sam na ovoj stranici da nesmjem postiti zbog tableta koje uzimam. Molim odgovor dali je grijeh postiti na ovakav macin?

Odgovor:

Tablete koje bi se morale iskljucivo tokom dana koristiti, kada je vrijeme posta, one ga negiraju. Medjutim, ako imamo mogucnost terapije koristiti ujutro i navecer, uz prethodnu saglasnost ljekara, nema smetnje tih mjesec dana da se prilagodimo jutarnjem i vecernjem terminu konzumiranja.

Nisi gresan, ako postupis prema navedenim smjernicama,

A Allah najbolje zna!

Prof. Jasmin Djanan
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Eselamu alejkum.

Zanima me da li nenamjerno gutanje vode prilikom ispiranja usta ili uzimanja abdesta kvari post? U zabuni sam jer jedni učenjaci smatraju da ne kvari dok drugi smatraju da kvari post.

Po mom mišljenju ne bi trebalo kvariti post. Ali Allah najjbolje zna.

Odgovor:

Osoba koja se bude kupala, ispirala usta ili nos, pa joj voda uđe u grlo i proguta je nenamjerno, to neće pokvariti njen post, na osnovu hadisa Allahovog Poslanika: ''Mom ummetu je oprošteno ono što pogriješe, učine u zaboravu i ono na što budu prisiljeni.''

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 5733, 10 tom, str. 275)
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Es-selamun aleikum:

Ja sam majka cetvoro dece, zivim u braku, ponekad u snu mi dodze kao da se unesvestim, dodze mi da potrazim pomoc od muza ali nemogu ni prstom da mrdnem niti glas da pustim. Ranije mise desavalo cesto puta a sada redje. Koji je vas savet?

ES-SEllamun alejkum!

Odgovor:

Ve alejkumusselam,

Na tvome mjestu ja bih ucinio sljedece:

1. Potrazio bih najprije ljecnicku pomoc, da se ustanovi medicinski uzrok toga stanja ako postoji
2. Ako nije medicinski uzrok, onda bih sjeo i napravio samoobracun nad sobom i svojim dobrim i losim djelima
3. Ukoliko nisam od onih koji redovno klanjaju namaz, nastojao bih teobom i redovnim namazom da pojacam bogobojaznost
4. Povecao bih broj dobrih djela
5. Koristio bih med i curekotovo ulje za koje je Poslanik a.s. rekao das u lijek za sve bolesti osim smrti
6. Dovio bih Allahu subhaneh da mi ucvrsti korake na putu istine
7. Ako ima u kuci kipova u obliku slika ili figurica koje imaju u stvarnosti dusu, uklonuo bi ih jer meleki ne ulaze u kucu u kojoj se nalaze kipovi ili slike.

A Allah najbolje zna.

Prof. Jasmin Djanan
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Selam Alejkum.

Imala sam mjesecni ciklus pa nisam mogla postiti ramazan. Sinoc sam se okupala te ustala na sufur i nanijetila postiti i preklanjala sabah namaz. Jos uvjek imam puno uciti o islamu pa bih vas pitala da li trebam nastaviti sa postom iako sam danas opet imala tragove krvi od ciklusa. Obicno je to 7 dana ali ovaj put je izgleda drugacije. Tek sad pocinjem uspostavljati namaz pa ne znam sta u buduce ciniti sa namazom u ovakvim slucajevima ... da li mi je sabah namaz bio valjan?

Da vas Allah dragi nagradi a mene inshallah ucvrsti u vjeri.

Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Ako žena zna svoj ciklus po broju dana, boji krvi ili vremenu kada se javlja, ona neće tokom tog perioda klanjati. Kada taj period prođe, ona će se okupati i početi obavljati namaze. Krv koja se pojavi prije ciklusa nije mjerodavna i zbog nje žena neće ostaviti namaze i post. Naprotiv, ona treba da za svako namasko vrijeme sapere krv, da stavi higijenska zaštitna sredstva i da se abdesti i klanja, makar se ta krv javljala neprekidno. Slučaj ove žene jeste kao slučaj žene u istihazi, pa ako je zbog ove krvi propuštala namaze, ona će iz predostrožnosti naklanjati propuštene namaze, i to, sa Allahovom pomoći, neće predstavljati poteškoću.

Šejh Ibn-Džibrin

Fetve o ženskim pitanjima-sakupio Muhammed el-Musnid 54 str.
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Pitanje:

Selam Alejkum!

Pitanje se odnosi na nadoklanjavanje posta. Naime, ukoliko je zena trudna za vrijeme ramazana, dali treba da plati nepostenje ili je duzna da ga nadoklanja. Stvar je u tome sto ona nece biti u mogucnosti zbog dojenja, ako BOG da, da nadoposti do sledeceg ramazana, pa moze li se napostat i posle 2,3... god. SELAM!

Odgovor:

Ve alejkumusSelam,

Trudnica i dojilja su po tome pitanju na istom stupnju.

Ukoliko se trudnica i dojilja boje za svoje zdravlje ili za zdravije djeteta one neće postiti, jer se na njih primjenjuje isti propis kao i za bolesnika. Hasan Basri je upitan o postu trudnice i dojilje, ukoliko se one plaše za svoje zdravlje, pa je odgovorio: "Koja je to bolest teža od trudnoće? One neće postiti, a propuštene dane posta će nadoknaditi.
U tome su suglasni islamski učenjaci. Međutim, razilaze se u pitanju da li će takve osobe nadoknaditi post zajedno sa davanjem fidje ili će samo izvršiti nadoknadu posta?
Ebu Hanife smatra da su one obavezne samo nadoknaditi post, dok Ahmed i Šafi'i misle da će one nadoknaditi post uz davanje fidje.

Dokaz Šafi'ije i Ahmeda:
Trudnica i dojilja potpadaju pod podrazumijevajući smisao ajeta: “A onima koji s mukom velikom poste...” jer ajet obuhvaća starca, oronulu staricu i svakog onog kome je teško postiti, tako da je trudnici i dojilji dužnost dati fidju kao što je i staroj osobi.

Dokazi Ebu Hanife:
1. Za trudnicu i dojilju važi isti propis kao i za bolesnika. Zar ne znaš za riječi Hasana Basrija:
“Koja je to bolest teža od trudnoće? One neće postiti, a propuštene dane posta će nadoknaditi.” One su dužne samo nadoknadit propuštene dane posta.
2. Stara osoba nije u stanju nadoknaditi post, ona je oslobođena posta zbog starosti, i dat će fidju, jer neće dočekati dan kada je u stanju postiti. Što se tiče trudnice i dojilje, one imaju prolaznu zapreku koja će nestati, tako da im je dužnost napostiti. Ukoliko bi im stavili u obavezu i fidju to bi onda značilo sjedinjavanje dvije zamjene (džem'an bejne-l-bedelejn), što nije dopušteno, zato što su i nadoknada posta i fidja zamjene, te je nemoguće njihovo sjedinjavanje, jer je obaveza uraditi jedno od toga dvoga.Ovaj stav mi je najblizi istini.
Od Imama Ahmeda i Šafi'ije se prenosi i predaja da su oni mišljenja da ukoliko se trudnica i dojilja boje samo za zdravlje djeteta pa ne poste, onda su dužne nadoknaditi post i dati fidju; a ukoliko se boje samo za sebe, ili za sebe i zdravlje djeteta, onda će samo nadoknaditi post.

A Allah najbolje zna!

Pripremio, prof. Jasmin Djanan
GAZIJA is offline
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
PITANJE: Šta mislite o uzimanju tableta da bi se spriječila pojava hajza zbog posta u vrijeme kada svi poste (tj. ramazana)?

ODGOVOR:
Ja upozoravam da se to ne čini, zbog toga što su ove tablete veoma štetne, što su potvrdili ljekari. Ženi treba reći da je ovo nešto što je Allah, dž. š., propisao kćerima Ademovim i budi uvjerena u ono što ti je Allah propisao. Posti sve dok ne bude opravdane zapreke, pa ako nađeš zapreku onda prekini zadovoljavajući se onim što ti je Uzvišeni Allah odredio.

MUHAMED IBN SALIH EL- USEJMIN
 

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
PITANJE: Kakav je šerijatski tretman ograničavanja potomstva?ODGOVOR: Ovo pitanje je problem ovoga vremena i o tome se postavljaju mnoga pitanja. Ovo pitanje razmatrano je na prošloj sjednici skupštine vijeća velikih alima i oni su o tom pitanju zauzeli određeni stav. On se može sažeti u sljedećem:

Zabranjeno je konzumirati pilule protiv začeća, jer je Uzvišeni Allah propisao Svojim robovima upotrebljavanje činilaca koji omogućavaju dobivanje potomstva i uvećanje ummeta. Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: ”Ženite se plodnim i umiljatim ženama, jer ću se Ja na Sudnjem danu vašim brojem nadmetati s drugim narodima.”

I zbog toga što je ummetu potreban i kvalitet kako bi bili u ibadetu Uzvišenom Allahu, borili se na Njegovom putu i štitili muslimane, s Allahovom pomoći i uputom, od spletki njihovih neprijatelja, dužnost je (vadžib) ne primjenjivati, ne odobravati i ostaviti ovaj postupak osim u nuždi. Ako to iziskuje nužda, onda nema smetnje, kao npr. u slučaju da je oboljela ženina rodnica ili nešto drugo što bi uz trudnoću samo škodilo ženi. Nema, dakle, smetnje da se u ovom slučaju primijeni ovaj postupak, ali u onolikoj mjeri koliko to nužda zahtijeva. Ovaj je postupak, također, dozvoljen ako je žena već rodila mnogo djece tako da bi teško podnijela novu trudnoću. U ovom slučaju ne smeta konzumiranje pilula protiv začeća, ali jedan određen period od godinu ili dvije (period dojenja), kako bi joj bila olakšana situacija i kako bi mogla odgajati djecu kako treba. Međutim, ako bi konzumirala tablete kako bi se posvetila svom poslu, udobnom životu ili nečem sličnom što prakticiraju današnje žene, tada to nije dozvoljeno.
 
Top